Các loại địa chỉ trong Excel

Các loại địa chỉ tham chiếu trong công thức Excel

author
2 minutes, 59 seconds Read

Các loại địa chỉ tham chiếu trong công thức Excel– natutool 

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel bạn sẽ cần sử dụng đến hàm trong Excel. Phần lớn các hàm trong Excel có sử dụng địa chỉ tham chiếu đến ô, do đó bạn sẽ phải phân biệt được các loại địa chỉ tham chiếu ô khi thực hiện công thức trong Excel. Phân loại địa chỉ tham chiếu ô trong Excel gồm có: địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Các địa chỉ tham chiếu ô hoạt động khác nhau khi được sao chép và điền vào các ô khác.

1. Địa chỉ tương đối

Địa chỉ ô tương đối là loại địa chỉ khi tham chiếu đến ô có dạng: <Tên_cột><tên_dòng> (D2, E5,..). Địa chỉ tương đối sẽ thay đổi khi công thức được sao chép sang một ô khác.

Địa chỉ ô tương đối

Theo mặc định, tất cả địa chỉ ô được tham chiếu là địa chỉ tương đối. Khi được sao chép trên nhiều ô, chúng sẽ thay đổi dựa trên vị trí tương đối của các hàng và cột.
Ví dụ: Khi bạn sao chép công thức = B2+C2*D2 từ hàng 2 sang hàng 3, công thức sẽ trở thành = B3+C3*D3.

Để thực hiện việc sao chép nhanh một phép tính trên nhiều hàng hoặc cột nhanh chóng, bạn có thể thực hiện:

1. Nhấp chuột vào ô công thức cần sao chép
2. Chỉ chuột vào góc dưới bên phải ô công thức đó, sao cho xuất hiện dấu + màu đen.

Sao chép một phép tính sang nhiều ô
Làm xuất hiện dấu + khi thực hiện sao chép nhanh

3. Nhấp chuột vào dấu +, giữ và kéo chuột tới các ô cần sao chép công thức.
4. Công thức được sao chép kéo theo địa chỉ tương đối thay đổi theo vị trí của ô.

2. Địa chỉ tuyệt đối

Địa chỉ tuyệt đối là loại địa chỉ khi sao chép tham chiếu đến ô có dạng: $<Tên_cột>$<Tên_dòng> ($A$3, $D$4,…). Địa chỉ tuyệt đối không thay đổi dù công thức được sao chép sang bất kỳ ô nào.

Ví dụ: Địa chỉ ô tuyệt đối trong công thức: = $B$1*B3

Địa chỉ ô tuyệt đối
Địa chỉ ô tuyệt đối

Hai loại địa chỉ tham chiếu này được sử dụng nhiều trong các công thức, các hàm thống kê trong Excel. Trong quá trình làm việc bạn cần phân biệt được 2 loại địa chỉ này để có thể thực hiện các hàm và các phép toán được chính xác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *